“Szczególnie zacięte walki toczyły się w rejonie szosy Łysa góra – Iwla w dolinie rzeki Iwielki. Ze względu na duże straty obu walczących stron rejon tych walk nazwano „Doliną Śmierci”. Od 11 września ciężkie walki toczyły się o wzgórze 534 nazwane później „Krwawym Wzgórzem”. Kto miał wzgórze ten kontrolował szosę Dukla – Nowy Żmigród. Walczono w dzień jak i w nocy. Wzgórze kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk. Ostatecznie dopiero 19 września zdobyły je oddziały 1 Korpusu Czechosłowackiego. Tego dnia zdobyto również Teodorówkę.”

Operacja dukielsko-preszowska(znana też jakoOperacja karpacko-dukielska,bitwa o Przełęcz Dukielską,ofensywa dukielskaitp.) to ogromne działania wojskowe Armii Czerwonej. Miała miejsce w okolicachPrzełęczy Dukielskiej, od okolic Duklikoło Krosnana północy po Preszówna Słowacjina południu, od okolic Polanna zachodzie po okolice Przełęczy Łupkowskiejna wschodzie, we wrześniu i październiku 1944r..

Od świtu 8 wrześniado 30 listopada1944teren ten był miejscem walk. Zginęło około 99 tys. żołnierzy Armii Czerwonej głównie Ukraińców, Słowaków oraz żołnierzy niemieckich. Straty wojsk radzieckich szacuje się na 80 – 100 tyś. zabitych, rannych i zaginionych. niemal tyle liczyła cała 38 Armia przed natarciem. Korpus czechosłowacki utracił prawie 6000 ludzi, w tym ponad 300 oficerów. Straty Niemców są oceniane na około 50 tysięcy. Po dojściu wojsk radzieckich do rzeki Ondavy zakończyła się operacja dukielsko. Operację dukielską zaliczono do najbardziej krwawych epizodów II wojny światowej na ziemiach polskich, a jedno z miejsc walk w pobliżu Chyrowej, gdzie toczyła się krwawa bitwa pancerna, nazwano “Doliną Śmierci”.

Dolina Śmiercito fragment doliny rzeki Iwielki (lub Iwełki, Iwelki) pomiędzy szczytami Daniai Chyrowa, w pobliżu wsi Chyrowa, Iwla oraz Głojsce

Krwawe Wzgórze

Wyniosłe, rozłożyste wzgórze, w partiach szczytowych zupełnie bezleśne, daje wgląd na znajdującą się w odległości niespełna 3,5 km na wschód od niego dość szeroką dolinę Jasiołki, którą biegnie ważna droga z Krosnaprzez Duklę w kierunku Przełęczy Dukielskiej oraz na szerokie obniżenie, oddzielające Góry Iwelskie od właściwego zrębu Beskidu Niskiego (masyw Chyrowej), którym z kolei dochodzi do Dukli z zachodu droga z Nowego Żmigrodu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_dukielsko-preszowska