Regulamin Ośrodka

Ośrodek Palden Ling jest ośrodkiem odosobnieniowym. W przeciwieństwie do garów, jak np. Merigar, Palden Ling służy przede wszystkim pogłębianiu praktyki. Od osób w nim przebywających oczekuje się wzajemnego szacunku i poszanowania wymiaru innych praktykujących.

Ponadto:

 • Zakazuje się wnoszenia, posiadania i używania narkotyków oraz broni (palnej i białej ostrej).
 • Na terenie całego Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 • Na terenie całego Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz nadużywania alkoholu.
 • Spożywanie alkoholu dozwolone jest wyłącznie w niewielkich ilościach i w celu praktyki. Osoby nietrzeźwe będą niezwłocznie usuwane z terenu Ośrodka.
 • Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00 (z wyjątkiem świąt typu Losar).
 • Przyjazd do Ośrodka należy zgłaszać z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem (osoby nie przestrzegające tej zasady muszą liczyć się z odmową przyjęcia lub zastania ośrodka zamkniętego). Należy ponadto podać cel wizyty – praktyka/karmajoga.
 • Poza Geko z rodziną/partnerką, w ośrodku nie mogą na stałe mieszkać żadne osoby.
 • Opłaty i praca w zamian za pobyt – wg. Bieżących ustaleń podanych do wiadomości publicznej na stronie Wspólnoty Dzogchen i na stronie ośrodka.
 • Utrzymywanie porządku w Palden (zmywanie, sprzątanie po sobie, itd.) nie jest uznawane za karmajogę. Jest natomiast wymagane
 • Bezwzględnie oczekuje się okazywania szacunku wobec wszystkich osób przebywających w Ośrodku.
 • Za każde zniszczenie mienia Wspólnoty należy zapłacić kwotę równą wartości odtworzeniowej.
 • Gospodarzem Ośrodka z ramienia Wspólnoty reprezentowanej przez Gakyil jest Geko.
 • W uzasadnionych przypadkach Geko ma prawo odmówić dalszego pobytu w Ośrodku osobom rażąco łamiącym regulamin Ośrodka.
 • Geko decyduje o możliwości przyjęcia i rozlokowania kolejnych osób, jak również wyznacza karmajogę.
 • Wszystkie przypadki naruszenia regulaminu Ośrodka należy zgłaszać Geko.
 • Zastrzeżenia do pracy Geko należy zgłaszać bezpośrednio do Gakyilu.
 • Nieznajomość regulaminu Ośrodka nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

 

Definicje:

Geko – stały rezydent ośrodka wybrany przez zarząd wspólnoty dzogchen.

Karmajoga – prace wykonywane na rzecz wspólnoty dzogchen/ośrodków/praktykujących za które nie pobiera się wynagrodzenia.

Gakyil – zarząd wspólnoty dzogchen wybierany spośród praktykujących o minimum trzy letnim stażu, do reprezentowania i koordynowania prac wspólnoty, organizowania praktyk, miejsc do praktyki i umożliwiania osobom zgromadzonym we wspólnocie podążanie za naukami dzogchen.

Numer konta na jakie możesz dokonać wpłaty za pobyt w Paldenling

Paldenling: 34 1140 2004 0000 3702 7566 9916